Všeobecné obchodní podmínky

1.  V hotelu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního
     pasu
nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

2.  Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl  původně ubytován.
3.  Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal v recepci hotelu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do
    11:00 hod. posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Pokud host tak neučiní, je hotel  oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující
    den nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.

4.  V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
5.  Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.
6.  V celém objektu hotelu s důrazem na hotelové pokoje a chodby platí přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně! Kouření
     je povoleno pouze v prostorách k tomu určených a to  před před vchodem  do hotelu a vždy u popelníku. Pokud host způsobí
     kouřením či rozděláváním otevřeného ohně
v nedovolených prostorách škody na majetku hotelu či majetku svém nebo druhých
     osob, popř. újmu na zdraví nějaké osoby, nese za vše plnou odpovědnost a je jeho povinností veškerou způsobenou škodu uhradit.

7.  Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostorů hotelu není dovoleno, pokudnení s personálem hotelu
     domluveno jinak.

8.  Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v  prostorách hotelu pouze při dodržování těchto podmínek:
 -  majitel zvířete je povinen prokázat nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího
    průkazu.
 -  psům a jiným zvířatům je zakázán vstup a pobyt v těch prostorách hotelu, kde jsou skladovány
    potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje.
 -  ve všech veřejných prostorách hotelu musí psi nosit náhubek a být na vodítku.
 -  není dovoleno, aby zvířata byla v hotelových prostorách, a to včetně hotelového pokoj ponechávána bez
    dozoru ubytovaného hosta.

 -  zvířata nesmí ležet na lůžkunebo na ostatním zařízení, které slouží k  odpočinku hosta.
 -  nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.
 -  ke krmení nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům.
 -  osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 hod. do 7:00
    hod.
 -  odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku hotelu má osoba, která zvíře doprovází.
9. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu personálu hotelu přemísťovat zařízení, provádět opravy a 
    jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10.  Není dovoleno užívat vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou holicích nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu
       je host povinen uzavřít v  pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzavřít
okna a klíč odevzdat v recepci.
11.  Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělé osoby v  pokoji a ostatních společenských
       prostorách hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách
hotelu.

12.  Za škody na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Závažné škody nebo jiné škody (např. nadměrné znečištění),
       které host způsobil na majetku hotelu, je povinen hlásit v  hotelové recepci neprodleně. Pokud host tuto škodu nenahlásí, a ta
       bude zjištěna až po jeho odjezdu může hotel požadovat uhrazení veškerých škod či více nákladů dodatečně. Částka bude
       stanovena dle rozsahu škod,minimálně však  2.500,-Kč. Za škody způsobené v hotelovém pokoji zodpovídají všichni hosté
       ubytovaní v té době na daném pokoji bez rozdílu, ten hotel akceptuje pouze při přiznání toho hosta, který škodu způsobil.

13.  Hotel odpovídá za věci vnesené hostem do hotelu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu
       vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.

14.  K hotelu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno
       projíždění, používání zvukových signálů a ponechání motoru v chodu. Vozidlo je dovoleno parkovat pouze na místě vyznačeném
       dopravním značením. Není dovoleno zabírat vozem více
parkovacích míst, ani znemožňovat volný výjezd ostatním vozům.
15.  Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací
       a příkazy k zajištění požární ochrany.

16.  Host ubytovaný v tomto hotelu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má vedení
       hotelu právo smluvní poměr s  ním ihned ukončit bez náhrady.

17.  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení
       spotřebitelských sporů, kterým je:

       Česká obchodní inspekce
       Ústřední inspektorát - oddělení ADR
       Štěpánská 15
       120 00 Praha 2
       Email: adr@coi.cz
       Web: https://adr.coi.cz
       Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona 
       č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České 
      
obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

TOPlist
hotel_foot.png